O nás
Společnost Geodyn s.r.o. byla založena v roce 1993. Provádíme úřední měření - testování, analýzy a kontroly - provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací - provádění trhacích prací. Klikněte na "Náš tým" a mrkněte se na naše odborné zázemí.

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc

 • soudní znalec těžba-geologie, trhací práce a technické otřesy,
 • OPRÁVNĚNÍ K HORNICKÉ ČINNOSTI č.j. 7295/01/04
 • OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM č.j. 7295/04
 • Odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech GEOFYZIKA, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE a HYDROGEOLOGIE vydalo MŽP 17.1.2002 pod č.j. 4054/630/22368/01, pořadové číslo 1512/2002
 • AUTORIZACE PRO GEOTECHNIKU ČKAIT č. 5742 pod. číslem v seznamu 0001870 ze dne 10.1.1994
 • CERTIFIKÁT o odborné způsobilosti k výkonu funkce ÚŘEDNÍHO MĚŘIČE v oboru měření hluku v mimopracovním prostředí a technických otřesů vydaný ČMI Brno registrační číslo 016-CR-0342-02

Živnostenské listy:

 • TESTOVÁNÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZY A KONTROLY č.j. ŽO/2008/000566/Prav.ev. č. 310011-24399196
 • ÚŘEDNÍ MĚŘENÍ č.j. 2004/00060/prav T2 ev. č. 3100011-86647-00
 • GEOLOGICKÉ PRÁCE v oblasti inženýrské geologie, geotechniky, hydrogeologie a geofyziky č. 310011-86650-00

Koncesní listina

 • PROVÁDÉNÍ TRHACÍCH PRACÍ č. 310010-155599-01

SUBJEKT autorizovaný k výkonu úředního měření.

 • Rozhodnutím ÚNMZ č.j. SPR 041/3000/11-2 ze dne 14.června 2011
 • Osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření číslo 0319-OS-M048-11 vydané 12.5.2011 Českým normalizačním institutem k výkonu úředního měření:
  • hluku v mimopracovním prostředí v dynamickém rozsahu (20 až 140) dB
  • technických otřesů ve frekvenčním rozsahu (1-250 Hz), amplitudě rychlosti kmitání (0,0159-254) mm/s

Jan Svoboda

Samostatný technik

Naše služby


 • Provedení geologického průzkumu (refrakční seismika doplněná vrtanými sondami, odporovými metodami, VDV) libovolného staveniště, u podzemních staveb včetně návrhu technologie těžby, nebo ražby.
 • Pomocí 24 kanálové seismické aparatury ABEM Terraloc Mark 3, nebo BISON 1570 C stanovení:
  • těžitelnosti hornin v lomech i na stavbách
  • mocnosti skrývek
  • rozsah tektonických i jiných poruch
  • návrhy založení stavby povrchové i podzemní,
 • návrh recyklace rozpojeného materiálu a zhutnění po demolici stavby
 • pasportizace stavebních objektů a studní před zahájením trhacích prací se zjištěním příčin vzniku škod a stanovením metody jejich odstranění
 • stanovení rozsahu depresní kotliny nad výrubem při libovolném způsobu ražby
 • návrhy, projekty trhacích prací zaručující, vyloučení vzniku škod na stavebních objektech
 • vypracování optimálních vrtných schémat a návrhy řízeného výlomu (hladký výlom, presplit)
 • výpočetní stanovení statické a dynamické stability svahů
 • stanovení tektonických poruch v lomech, které mohou zapříčinit nadměrný rozlet
 • hlukové studie
 • návrh odvodnění stavby, nebo lomu
 • vyhledávání zdrojů podzemních vod
 • provádění trhacích prací včetně zajištění povolení, v lomech a na inženýrských stavbách
 • úřední akreditované měření seismických účinků, vibrací a hluku od trhacích prací
 • úřední akreditované měření vibrací, hluku a seismických účinků od dopravy a stavebních strojů
 • měření detonační rychlosti trhaviny při odstřelu přímo ve vrtu přístrojem INSTANTEL VOD
 • stanovení zón porušení horninového masivu trhacími pracemi
 • úřední měření vibrací a hluku strojů a dopravních prostředků z hlediska poškození staveb i životního prostředí
 • vibrační zkoušky dynamicky zatížených plošných a pilotových základů a stavebních konstrukcí
 • dynamické zkoušky opěrných zdí mostních konstrukcí a přehrad pro určení jejich životnosti a stability.
 • závěrečné pasportizace po ukončení trhacích prací s rozlišením škod podle jejich původu
 • měření bludných proudů a velikosti vysokofrekvenční energie
 • stanovení míry zhutnění násypů a zásypů i pod stavebními konstrukcemi (podlahou).
 • zhutňovací pokusy a stanovení metodiky zhutňování všech materiálů, včetně recyklovaného stavebního odpadu
 • stálé měření deformací puklin na stavbách i pohybů sesuvů extenzometry.
 • instalace a servis stálých měřičů vibrací umístěných v objektech v blízkosti provádění trhacích prací (lomy, okolí výstavby dálnic kanalizací atd.). Tyto stálé měřiče lze koupit nebo pronajmout
 • stanovení těžitelnosti horninového prostředí
 • cejchování seismografů
 • U lomů, nebo staveb, které jsou v blízkosti obytných objektů je vhodné měřit každý odstřel pro zaručení ochrany práv a právem chráněných zájmů jejich majitelů.

Měření je možno provádět následujícím způsobem:

 • Na každý odstřel přijedou naši pracovníci a provedou úřední měření seismických účinků odstřelu (tato varianta je nákladná na dopravu a časově náročná a vyplatí se do 30 km od Prahy).
 • Stálé měření je možno provádět přístrojem Instantel Minimate plus připojeným přes modem, který bude měřit stále. Provoz je levnější, než dojíždět ke každému odstřelu a všechna měření jsou úřední. Data jsou stahována večer modemem GSM a je možno výsledky rozeslat na 5 účastníků formou e-mail zprávy. Vyplatí se pro velkolomy, nebo velké stavby.
 • Pro menší lomy se vyplatí, aby TVO vozil k odstřelu malý přístroj Instantel Minimate plus , který umístí na předem dohodnuté místo a před odstřelem jej zapnul. Po odstřelu si na displeji přečte hodnoty rychlosti kmitání a v kanceláři si vytiskne protokol. I zde jsou všechna měření úřední. Výsledky pošle večer e-mail k dalšímu zpracování.
 • Pro úřední měření jsou používány přístroje Geodyn s.r.o.B&K 2515, Instantel MiniMate plus, Nitro Consult UVS1504 a integrační hlukoměr B&K 2226 a 2250 v 1 třídě přesnosti a měřič detonační rychlosti
 • Dále je možno stanovit detonační rychlost trhaviny ve vrtu a navrhnout optimální vrtné schéma a časování odstřelu, které pomůže lépe využít energii trhaviny na rozpojení horniny a ne na nadměrné seismické účinky
 • Pokud drtírna a třídírna příliš vibruje, na základě měření stanovíme konstrukční opatření na jejich zmírnění. Tím se sníží i hlučnost.
 • Při projektování drtíren a třídíren stanovíme vlastnosti základů na dynamické účinky
 • BK 2236, BK 2315, Instantel MiniMate plus
 • Měření detonační rychlosti Instantel VOD
 • Stálé měření Instantel MiniMate plus
 • Integrační zvukoměr BK 2236 BK 2250
 • ABEM Terraloc Mark 3
 • Seismograf Nitro Consult
 • Vibrační analyzátor BK 2315
 • Měření na sesuvu Dobkovičky
 • Měření detonační rychlosti
 • Měření dynamické odezvy mostu
 • Etalon pro kalibraci
Reference a výstupy
Za let naší existence jsme provedli tisíce měření pro stovky firem, organizací i jednotlivců. Zajímá-li Vás, jaké činnosti jsme prováděli a provádíme, stačí kliknout na "Reference".
 • provádění trhacích prací včetně zajištění povolení, v lomech a na inženýrských stavbách
 • úřední akreditované měření seismických účinků, vibrací a hluku od trhacích prací
 • úřední akreditované měření vibrací, hluku a seismických účinků od dopravy a stavebních strojů
 • měření detonační rychlosti trhaviny při odstřelu přímo ve vrtu přístrojem INSTANTEL VOD
 • stanovení zón porušení horninového masivu trhacími pracemi
 • úřední měření vibrací a hluku strojů a dopravních prostředků z hlediska poškození staveb i životního prostředí
 • vibrační zkoušky dynamicky zatížených plošných a pilotových základů a stavebních konstrukcí
 • dynamické zkoušky opěrných zdí mostních konstrukcí a přehrad pro určení jejich životnosti a stability.
 • závěrečné pasportizace po ukončení trhacích prací s rozlišením škod podle jejich původu
 • měření bludných proudů a velikosti vysokofrekvenční energie
 • stanovení míry zhutnění násypů a zásypů i pod stavebními konstrukcemi (podlahou).
 • zhutňovací pokusy a stanovení metodiky zhutňování všech materiálů, včetně recyklovaného stavebního odpadu
 • stálé měření deformací puklin na stavbách i pohybů sesuvů extenzometry.
 • instalace a servis stálých měřičů vibrací umístěných v objektech v blízkosti provádění trhacích prací (lomy, okolí výstavby dálnic kanalizací atd.). Tyto stálé měřiče lze koupit nebo pronajmout
 • stanovení těžitelnosti horninového prostředí
 • cejchování seismografů
 • U lomů, nebo staveb, které jsou v blízkosti obytných objektů je vhodné měřit každý odstřel pro zaručení ochrany práv a právem chráněných zájmů jejich majitelů.

Měření je možno provádět následujícím způsobem:

 • Na každý odstřel přijedou naši pracovníci a provedou úřední měření seismických účinků odstřelu (tato varianta je nákladná na dopravu a časově náročná a vyplatí se do 30 km od Prahy).
 • Stálé měření je možno provádět přístrojem Instantel Minimate plus připojeným přes modem, který bude měřit stále. Provoz je levnější, než dojíždět ke každému odstřelu a všechna měření jsou úřední. Data jsou stahována večer modemem GSM a je možno výsledky rozeslat na 5 účastníků formou e-mail zprávy. Vyplatí se pro velkolomy, nebo velké stavby.
 • Pro menší lomy se vyplatí, aby TVO vozil k odstřelu malý přístroj Instantel Minimate plus , který umístí na předem dohodnuté místo a před odstřelem jej zapnul. Po odstřelu si na displeji přečte hodnoty rychlosti kmitání a v kanceláři si vytiskne protokol. I zde jsou všechna měření úřední. Výsledky pošle večer e-mail k dalšímu zpracování.
 • Pro úřední měření jsou používány přístroje Geodyn s.r.o. B&K 2515, Instantel MiniMate plus, Nitro Consult UVS1504 a integrační hlukoměr B&K 2226 a 2250 v 1 třídě přesnosti a měřič detonační rychlosti
 • Dále je možno stanovit detonační rychlost trhaviny ve vrtu a navrhnout optimální vrtné schéma a časování odstřelu, které pomůže lépe využít energii trhaviny na rozpojení horniny a ne na nadměrné seismické účinky
 • Pokud drtírna a třídírna příliš vibruje, na základě měření stanovíme konstrukční opatření na jejich zmírnění. Tím se sníží i hlučnost.
 • Při projektování drtíren a třídíren stanovíme vlastnosti základů na dynamické účinky

Příklad výstupu

interpretovaný seismický řez A-B

Interpretovaný seismický řez C-D

Etapa II interpretovaný seismický řez A-B